Pam Heemskerk
Medisch Pedicure

Loopcentrum Rijnland
Rietschans 72
2352 BB Leiderdorp
Tel:
Mail:
Web:
0642867712
pam@medischpedicureph.nl
medischpedicurePH.nl

1.          Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Pam Heemskerk en een cliënt waarop Pedicure Pam Heemskerk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.          Inspanningen

Pedicure Pam Heemskerk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Pam Heemskerk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3.          Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Pam Heemskerk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Pam Heemskerk het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure Pam Heemskerk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicure Pam Heemskerk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4.          Betaling

Pedicure Pam Heemskerk vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicure Pam Heemskerk vermeldt prijswijzigingen 6 weken voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5.          Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pedicure Pam Heemskerk vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Pam Heemskerk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure Pam Heemskerk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een systeem. Pedicure Pam Heemskerk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure Pam Heemskerk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6.          Geheimhouding

Pedicure Pam Heemskerk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Pam Heemskerk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7.          Aansprakelijkheid

Pedicure Pam Heemskerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Pam Heemskerk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Pam Heemskerk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

8.          Beschadiging & diefstal

Pedicure Pam Heemskerk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Pam Heemskerk meldt diefstal altijd bij de politie.

9.          Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure Pam Heemskerk. Pedicure Pam Heemskerk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure Pam Heemskerk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicure Pam Heemskerk en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.  Zie http://www.degeschillencommissie.nl

10.       Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft  Pedicure Pam Heemskerk het recht de cliënt te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11.       Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicure Pam Heemskerk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.